Govern municipal dilluns, 31 de Desembre de 2018 Autor: AjTora

Anunci exposició pública i tràmit audiència veïnal d'una activitat sotmesa a autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental


<< Tornar     

A informació pública durant 20 dies. L’expedient es pot consultar durant les hores d’atenció al públic de dilluns a divendres de 11 a 14h.

Anunci exposició pública i tràmit audiència veïnal d'una activitat sotmesa a autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental
Anunci exposició pública i tràmit audiència veïnal d'una activitat sotmesa a autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental Foto: AjTora

La documentació de la sol·licitud de modificació substancial amb declaració d’impacte ambiental de l'activitat porcina, promoguda per l’empresa EXPLOLIFEL, SL, per a l’ampliació d’una explotació porcina d’engreix situada al polígon 5 parcel·les 20, 32, 37 del terme municipal de Torà, activitat inclosa en: Annex I.1 Apartat : 11 Subapartat 1.b. ii. Explotació de porcs d’engreix amb una capacitat superior a 2.500 places de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En compliment de l'article 20.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es procedeix a obrir període d'informació pública durant 20 dies i se sotmet a informació veïnal per un període de 10 dies, a comptar des de la publicació del present anunci en al taulell d’edictes de l’Ajuntament, a l’e-tauler i a la web municipal www.tora.cat, per tal de qui es vegi afectat d'alguna manera per l’activitat que el promotor pretén ampliar presenti les al·legacions que consideri pertinents.

DOCUMENTACIÓ:
1.1 Projecte:
1.2 Annex Projecte:

1.3 Plànols Projecte:

1.4 Estudi d’Impacte Ambiental:
1.5 Plànols EIA:

1.6 Estudi d’Impacte Paisatgístic:
1.7 Plànols EIP:

L’expedient es pot consultar durant les hores d’atenció al públic de dilluns a divendres de 11 a 14h.

En relació amb l’anunci d’ informació pública , al DOGC núm. 7759 de 30/11/2018 s’ha publicat l’anunci corresponent.

Torà, 31 de desembre de 2018.

L’Alcalde,
Magí Coscollola i AndreuEtiquetes: anunci autorització ambiental tora

Ho vols compartir?