versió per imprimir

Acords ple octubre

Noticia

<< Tornar   dimecres, 29 de Octubre de 2003 Torà    Autor: CUP
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S' ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2 .APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S' ESCAU, DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS VIGENTS PER L'ANY 2004.
IBI urbana: s'augmenta el tipus impositiu un 4%, de 0,50 es passa a 0,52 (la llei estableix un mí­nim de 0'40 i un màxim de 1,10).
IBI rústica: sense variació, es manté al 0,60 (mí­nim 0,40 - màxim 0,90).
IBI béns immobles de categories especials: no existia, previst per a casos de grans infrastructures viàries, etc, s'estableix eltipus 1,30 (mí­nim 0,40 - màxim 1,30).
IAE.sEs mantenen els coeficients aplicables de 1 per al nucli urba de Torà i 0,9 per a la reta de nuclis del municipi perquè la llei estableix tenir com a mí­nim 2 categories fiscals en funció de la situació fí­sica de l'activitat. A efectes reals aquest impost pràcticament desapareix perquè, amb la darrera modificació que va fer-ne el govern de l'Estat, només han de pagar-lo les empreses amb un import net de la xifra de negocis superior a un milió d'euros.
IVTM (Vehicles) a totes les categories de vehicles es passa d'aplicar el coeficient 1,21 a 1,24 (augment de 2'5%). El coeficient ha de ser com a mí­nim 1 i com a màxim 2.

Totes les taxes s'aproven per cinc vots a favor (independents i CUP) i els 4 vots en contra de CiU (fins i tot les taxes que es mantenen sense modificacions respecte a les aprovades per l'anterior govern municipal).

3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, DE LA IMPOSICIÓ DE L'ORDENANí‡A FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Impost que no existia a Torà i que grava l'increment de valor dels terrenys urbans (plus-vàlues obtingudes de la compra-venda de terrenys). A la major part de municipis del tamany de Torà fa anys que s'aplica. S'estableixen uns coeficients i uns tipus que suposen uns gravamens del 25% de màxim permès per la llei. D'aquí­ a un any, després de veure'n els resultats reals, caldrà estudiar si es manté en els mateixos coeficients i tipus o bé si caldrà modificar-los substancialment.

S'aprova per 5 vots a favor (independents i CUP) i quatre en contra (CiU)

4. APROVACIÓ, SI S' ESCAU, DE LA FITXA DE SOL.LICITUD PER LA FORMULACIÓ DEL PUOSC 2004-2007.

Es presenten a la convocatòria del PUOSC les següents actuacions:

Rehabilitació edifici per a ús sociocultural polivalent (casal), prioritat 1, exercici 2004
Abastament d'aigua potable a la vall de Cellers, prioritat 2, exercici 2005
Clavegueram de Sant Serni, prioritat 3, exercici 2006

Aprovat per unanimitat

5. APROVACIÓ, SI S' ESCAU, DE LA FITXA DE SOL.LICITUD PER COFINANí‡AMENT DEL FEDER 2004, 2005, 2006.

S'acorda, per unanimitat, sol·licitar al programa FEDER l'obra Rehabilitació edifici per a ús sociocultural polivalent.

6. APROVACIÓ, SI S' ESCAU, DE LES LLICÈNCIES D' OBRES SOL.LICITADES.

    Home page | Realització: cdnet