versió per imprimir

Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil

Noticia

<< Tornar   dijous, 10 de Octubre de 2019 Torà    Autor: AjTora El termini per a la presentació d’instàncies/sol·licituds finalitzarà el dia 23 d’octubre de 2019

Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Ajuntament de Torà
Autor: Ramon Sunyer
La plaça convocada és un lloc de treball d’administratiu/va a l’Ajuntament de Torà. Aquesta plaça està subjecta a la concessió de la subvenció del Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i regulada en la Ordre TSF/115/2018 i la Resolució TSF/1844/2019 de 20 de juny, d’acord amb l’article 4 de dita resolució, els/les joves que hagin participat en alguna convocatòria anterior no podran participar a la convocatòria d’enguany.

2.- NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA:
a) Denominació: Administratiu/va

b) Règim jurídic: laboral temporal

c) Grup: C1
c) Tipus de contracte: contracte de treball en la modalitat de pràctiques.
d) Durada: Temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data inici màxim 31 d’octubre de 2019.
e) Jornada completa: 37,50 h/setmana, en horari de matí, tarda, o matí i tarda, d’acord amb les necessitats del servei.
f) Sistema de selecció: concurs de mèrits.
f) característiques de la plaça: les funcions a desenvolupar en caràcter general són tasques de suport a les àrees d’àmbit: jurídic, econòmic i de serveis generals de l’Ajuntament, tals com: atenció telefònica i presencial a la ciutadania, arxiu, redacció i tramitació de documents administratius, introduir dades en aplicacions informàtiques, realitzar tasques de consulta i recerca d’informació, comprovar i mecanitzar dades, així com totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Documents adjunts


Convocatòria i Bases específiques selecció Adm-PGJ.V2 TORÀ (003) s
INSTÀNCIA ADMINISTRATIU

    Home page | Realització: cdnet