versió per imprimir

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021

Noticia

<< Tornar   dimecres, 15 de Setembre de 2021 Torà    Autor: AjTora El termini de presentació d’instàncies finalitza el dimecres 22 de setembre

Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021
Autor: AjTora
Edicte d’aprovació amb caràcter urgent la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/1556/2021

Es fa públic que per Resolució d’Alcaldia núm. 159/2021 de data 15/09/21021 s’han aprovat amb caràcter urgent la convocatòria i les bases específiques que han de regular el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021, amb caràcter laboral temporal per un període de 6 mesos per una plaça d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament de Torà i la corresponent convocatòria. La part resolutiva de l’esmentada resolució disposa:

“1. Aprovar amb caràcter urgent les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021, amb caràcter laboral temporal -per un període de 6 mesos- una plaça d’auxiliar administratiu/va per donar suport a secretaria intervenció en les àrees d’àmbit: jurídic, econòmic així com de serveis generals de l’Ajuntament de Torà.

2. Convocar amb caràcter urgent i de forma simultània el concurs de mèrits per a la provisió de l’esmentada plaça, atesa la urgència de la mateixa per poder donar compliment al calendari de la subvenció, s’estableix com a últim dia per a la presentació d’instàncies el dimecres 22/09/2021 inclòs.

3. Disposar la publicació íntegra de les bases a l’e-tauler de la seu electrònica i a la pàgina web de la corporació www.tora.cat; la resta dels anuncis es faran públics al tauler d’edictes físic i l’electrònic de la corporació, ubicat a la web de l’Ajuntament, https://www.seu-e.cat/web/tora/.”

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament de Torà, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida o, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Torà, 15 de setembre de 2021
L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu

Documents
convocatòria auxiliar adm i bases PGJ_2021
instància2

    Home page | Realització: cdnet