Govern municipal diumenge, 7 de Octubre de 2018 Autor: AjTora

Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil


<< Tornar     

El termini per a la presentació d’instàncies/sol·licituds s'ha ampliat i finalitzarà el dia 25 d’octubre de 2018

Ajuntament de Torà
Ajuntament de Torà Foto: AjTora

Edicte d’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/1779/2018.

De conformitat amb el que disposa l’article 69 i següents del Decret 214/1990, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2018 s’ha aprovat les bases específiques que han de regular el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2018, amb caràcter laboral temporal per un període de 6 mesos per una plaça d’administratiu/va a l’Ajuntament de Torà i la corresponent convocatòria.

Rectificació
On diu:
“d) Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau mitjà o superior de la família professional d'administració i gestió o equivalent, o d’un títol universitari de gestió i administració pública, ciències polítiques, econòmiques, dret, ADE o similars.”
Hi ha de dir:
“d) Estar en possessió de la titulació de cicle formatiu de grau superior de la família professional d'administració i gestió o equivalent, o d’un títol universitari de gestió i administració pública, ciències polítiques, econòmiques, dret, ADE o similars.”

SEGON.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis, a l’e-tauler de la seu electrònica de la Corporació, a la pàgina web de la corporació, ( una referència en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida), entenent que aquesta esmena prorrogarà el termini de presentació d’instàncies fins el dia 25/10/2018.
(Consulteu document adjunt)

Documents adjunts
Convocatòria i Bases específiques selecció Adm-PGJss

Model instància PGJ2018

RectificacióEtiquetes: contractació pràctiques joves torà

Ho vols compartir?