Govern municipal divendres, 23 de Novembre de 2018 Autor: AjTora

Edicte d’aprovació inicial de la Memòria tècnica valorada: actuacions en matèria de gestió forestal sostenible al municipi de Torà


<< Tornar     

A informació pública per un termini de 30 dies

Edicte d’aprovació inicial de la Memòria tècnica valorada: actuacions en matèria de gestió forestal sostenible al municipi de Torà
Edicte d’aprovació inicial de la Memòria tècnica valorada: actuacions en matèria de gestió forestal sostenible al municipi de Torà Foto: AjTora

Edicte d’aprovació inicial de la Memòria tècnica valorada: actuacions en matèria de gestió forestal sostenible al municipi de Torà. Actuacions puntuals i construcció d’obra civil. Convocatòria 2018.

S’ha aprovat inicialment per Resolució d’Alcaldia número 173/2018, de data 15-10-2018, la Memòria tècnica valorada: actuacions en matèria de gestió forestal sostenible al municipi de Torà. Actuacions puntuals i construcció obra civil. Convocatòria 2018, elaborada per l’Àrea Tècnica i Territorial del Consell Comarcal de la Segarra, amb un pressupost d’execució per contracta de 17.086,79 euros, IVA inclòs.

De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i a l’E-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament, a fi que qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions. En el cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu.

Torà, 6 de novembre de 2018
L’alcalde, Magí Coscollola i AndreuEtiquetes: edicte memòria tècnica gestió forestal torà

Ho vols compartir?