Govern municipal dijous, 3 de Gener de 2019 Autor: AjTora

Edicte de rectificació d’errades de la Convocatòria i Bases de la Borsa de Cuidadors i ampliació de termini


<< Tornar     

Últim dia per a la presentació d’instàncies el dia 21 de gener de 2019

Edicte de rectificació d’errades de la Convocatòria i Bases de la Borsa de Cuidadors i ampliació de termini
Edicte de rectificació d’errades de la Convocatòria i Bases de la Borsa de Cuidadors i ampliació de termini Foto: AjTora

Rectificació errada material en la Convocatòria i les Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de Treball, per a personal cuidador/a-gerocultor/a, de la Residència Mare Déu de l’Aguda per cobrir necessitats temporals, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Per Resolució d’Alcaldia número 214/2018, de data 21-12-2018, s’ha resolt el que es transcriu seguidament:
“Resolució d’Alcaldia número 214/2018
Rectificació de l’errada material detectada en l’Acord de Junta de Govern Local sobre la Convocatòria i les Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de Treball, per a personal cuidador/a-gerocultor/a, de la Residència Mare Déu de l’Aguda per cobrir necessitats temporals, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.
Vist que s’ha produït un error material en l’acord de Junta de Govern Local, de data 26-10-2018, pel qual es van aprovar les Bases i la Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una Borsa de Treball, per a personal cuidador/a gerocultor/a, de la Residència Mare de Déu de l’Aguda per cobrir necessitats temporals, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Vist que a tot arreu:
On diu
Subgrup o subgrup de classificació C1.
Ha de dir
Subgrup o subgrup de classificació C2.

Atès que en el BOPL número 246, de data 21-12-2018, va sortir publicada la convocatòria amb el contingut íntegre de les Bases que han de regir el procés de selecció.

Atès que s’establia un termini de 20 dies naturals, per la presentació d’instàncies, essent així l’últim dia per a la presentació de les instàncies el dia 10 de gener de 2019.

En base a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu a la rectificació d’errors, aquest estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

En base a l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu a l’ampliació de terminis, en el seu apartat primer estableix que l’Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L’acord d’ampliació s’ha de notificar als interessats. En l’apartat tercer de l’esmentat article 32, estableix que l’ampliació dels terminis pel temps màxim permès s’aplica en tot cas als procediments tramitats per tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. I els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són susceptibles de recurs, sense perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.

Per tot això, resolc:

Primer. Rectificar l’error material existent en l’acord de la Junta de Govern Local, de data 26-10-2018, corresponent a l’aprovació de les bases i a la convocatòria del procés selectiu, ressenyades en l’antecedent d’aquesta resolució, en el següent sentit:
A tot arreu:
On diu
Subgrup o subgrup de classificació C1.
Ha de dir
Subgrup o subgrup de classificació C2.

Segon. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Tercer. Publicar la present resolució al Tauler d’anuncis, a l’E-tauler de la seu electrònica de la Corporació, a la Pàgina web de la Corporació, al Butlletí Oficial de la província de Lleida, entenent que aquesta esmena prorrogarà el termini de presentació d’instàncies en 10 dies naturals, passant a ser d’aquesta forma, l’últim dia per a la presentació d’instàncies el dia 21 de gener de 2019.

Quart. Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió que se celebri.”

Torà, 24 de desembre de 2018
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu

Edicte de rectificació d’errades de la Convocatòria i Bases de la Borsa de Cuidadors i ampliació de termini - Torà
Edicte de rectificació d’errades de la Convocatòria i Bases de la Borsa de Cuidadors i ampliació de termini
Foto: AjTora

Adjunts:   edicte-correcció-errades-i-ampliació-terminis.pdfEtiquetes: edixte rectificació bases borsa de cuidadors torà

Ho vols compartir?