Govern municipal dilluns, 1 de Juliol de 2019 Autor: AjTora

Procés selectiu per a la cobertura de 3 places de cuidador/a-gerocultor/a en règim laboral temporal de la Residència Mare Déu de l’Aguda


<< Tornar     

El termini de presentació d’instàncies finalitza el dilluns dia 22 de juliol

Procés selectiu per a la cobertura de 3 places de cuidador/a-gerocultor/a en règim laboral temporal de la Residència Mare Déu de l’Aguda
Procés selectiu per a la cobertura de 3 places de cuidador/a-gerocultor/a en règim laboral temporal de la Residència Mare Déu de l’Aguda Foto: AjTora

Per acord de Junta de Govern Local, de data 22 de maig de 2019, s'han aprovat les Bases i la convocatòria del procés selectiu per la cobertura de 3 places de cuidador/a-gerocultor/a en règim laboral temporal de la residència Mare Déu de l'Aguda mitjançant el sistema concurs de mèrits i la corresponent convocatòria i la constitució d'una borsa de treball per cobrir necessitats temporals, adscrites al subgrup C2, en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs lliure, així com procedir a la seva publicació.

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar la corresponent sol·licitud en el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de l'ultima de les publicacions de la convocatòria en el BOP de Lleida o al DOGC.

Les bases de dita convocatòria apareixen íntegrament publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 114, de data 13 de juny de 2019, en el Tauler d'edictes municipal, i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal (https://www.seu-e.cat/web/tora/).

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC ).

La llista d'admesos i exclosos, la composició del Tribunal qualificador, la data, hora i lloc de la realització de l'entrevista, així com tots els anuncis posteriors corresponents al procés selectiu s'exposaran únicament al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/tora/), i al taulell d'edictes de la Corporació.


Adjunts:   INSTANCIA-GERICULTORS.pdfEtiquetes: contractació gericultors torà

Ho vols compartir?