Govern municipal dijous, 20 de Juny de 2019 Autor: AjTora

Edicte d’elecció de jutge/essa de pau substitut


<< Tornar     

Termini de 20 dies hàbils per a presentar instàncies

Edicte d’elecció de jutge/essa de pau substitut
Edicte d’elecció de jutge/essa de pau substitut Foto: AjTora

Havent finalitzat el termini de 4 anys per al qual va ser nomenat/da l’actual jutge/jutgessa de Pau substitut/a, i no havent-se presentat ningú en l’anterior convocatòria per ocupar el càrrec de substitut/a.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar de nou el procediment per a la designació del Jutge/essa de Pau substitut/a.

D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut/a del terme municipal de Torà, i s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP, perquè les persones que hi estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit, aportant una instància acompanyada del currículum vitae i de la declaració jurada de compliment dels requisits previstos en el Reglament de Jutges de Pau i de la Llei Orgànica del Poder Judicial per a exercir el càrrec esmentat.

En el cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació elegirà lliurement, comunicant l’Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

Torà, 17 de juny de 2019

L’alcalde, Magí Coscollola i AndreuEtiquetes: edicte elecció jutge de pau substitut torà

Ho vols compartir?