Govern municipal dissabte, 14 de Novembre de 2020 Autor: AjTora

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2020


<< Tornar     

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 27 de novembre (inclòs)

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2020
Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2020 Foto: AjTora

Edicte d’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/2537/2020, condicionada a la concessió de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP)
De conformitat amb el que disposa l’article 69 i següents del Decret 214/1990, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 189/2020 de data 10/11/2020 s’ha aprovat les bases específiques que han de regular el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2020, amb caràcter laboral temporal per un període de 6 mesos per una plaça d’administratiu/va a l’Ajuntament de Torà i la corresponent convocatòria. La part resolutiva de l’esmentada resolució disposa:

Primer. Aprovar les bases específiques que consten com annex de la present resolució i que regulen el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2020, amb caràcter laboral temporal -per un període de 6 mesos- una plaça d’administratiu/va per donar suport a les àrees d’àmbit: jurídic, econòmic i de serveis generals de l’Ajuntament de Torà condicionada a la concessió de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP).

Segon. Convocar simultàniament el concurs de mèrits per a la provisió de l’esmentada plaça, establint a l’efecte com a termini per a presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Lleida.

Tercer. Disposar la publicació íntegra de les bases a l’e-tauler de la seu electrònica, al Butlletí Oficial de la Província i a la pàgina web de la corporació www.tora.cat; als efectes de presentació de sol·licituds, i una vegada publicada la convocatòria, la resta dels anuncis es faran públics al tauler d’edictes físic i l’electrònic de la corporació, ubicat a la web de l’Ajuntament, https://www.seu-e.cat/web/tora/, se’ns perjudici del que estableix l’article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.”

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament de Torà, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida o, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Torà, 10 de novembre de 2020
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu

Adjunts: edicte 220 | instància pràctiques

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2020 - Torà
Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2020
Foto: AjTora


Etiquetes: procés selectiu joves en pràctiques torà

Ho vols compartir?