Govern municipal dimecres, 9 de Juny de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria per cobrir temporalment i amb caràcter urgent una plaça de peó de brigada per acumulació de tasques


<< Tornar     

Últim dia presentació instàncies dilluns 21/06/2021

Ajuntament de Torà Convocatòria per cobrir temporalment i amb caràcter urgent una plaça de peó de brigada per acumulació de tasques
Ajuntament de Torà Convocatòria per cobrir temporalment i amb caràcter urgent una plaça de peó de brigada per acumulació de tasques

Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia de data 8 de juny de 2021, les bases i la convocatòria per contractar amb caràcter urgent un lloc de treball de peó de brigada per un període de 6 mesos.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament de Torà, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós- Administratiu de Lleida o, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Torà, 9 de juny de 2021
L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu

Les instàncies sol·licitant la participació en el procés selectiu es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Torà o bé, per qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins del termini de deu dies naturals a comptar de l’endemà següent de la publicació de l’anunci de convocatòria a l’e-tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torà La data d’inici serà dins dels 10 dies hàbils següents a la finalització de la presentació de sol·licituds.

Documents
ANUNCI I BASES PEÓ DE BRIGADA
instancia PEÓ DE BRIGADAEtiquetes: anunci bases peo brigada torà

Ho vols compartir?