Govern municipal dijous, 12 de Agost de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021


<< Tornar     

El termini de presentació d’instàncies finalitza el 2 de setembre

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021
Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021 Foto: AjTora

De conformitat amb el que disposa l’article 69 i següents del Decret 214/1990, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per Resolució d’Alcaldia núm. 136/2021 de data 11/08/2021 s’ha aprovat les bases específiques que han de regular el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021, amb caràcter laboral temporal per un període de 6 mesos per una plaça d’administratiu/va a l’Ajuntament de Torà i la corresponent convocatòria. La part resolutiva de l’esmentada resolució disposa:

“PRIMER.- Aprovar les bases específiques que consten com annex de la present resolució i que regulen el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021, amb caràcter laboral temporal -per un període de 6 mesos- una plaça d’administratiu/va per donar suport a secretaria intervenció en les àrees d’àmbit: jurídic, econòmic així com de serveis generals de l’Ajuntament de Torà.

SEGON.- Convocar simultàniament el concurs de mèrits per a la provisió de l’esmentada plaça, establint a l’efecte com a termini per a presentació de sol·licituds 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Si l’últim dia de presentació d’instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.

TERCER.- Disposar la publicació íntegra de les bases a l’e-tauler de la seu electrònica, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a la pàgina web de la corporació www.tora.cat; als efectes de presentació de sol·licituds, i una vegada publicada la convocatòria, la resta dels anuncis es faran públics al tauler d’edictes físic i l’electrònic de la corporació, ubicat a la web de l’Ajuntament, https://www.seu-e.cat/web/tora/, se’ns perjudici del que estableix l'article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.”

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament de Torà, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida o, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Torà, 11 d’agost de 2021
L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu

Documents
convocatòria i bases PGJ_2021
edicte BOPL
instànciaEtiquetes: procés selectiu joves en pràctiques torà

Ho vols compartir?