Govern municipal dilluns, 6 de Setembre de 2021 Autor: AjTora

Llista provisional d'admesos i exclosos per la contactació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil 2021


<< Tornar     

La plaça ha quedat deserta

Llista provisional d'admesos i exclosos per la contactació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil 2021
Llista provisional d'admesos i exclosos per la contactació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil 2021 Foto: AjTora

Fets
Per Resolució d’Alcaldia 136/2021 de data 11 d’agost de 2021 es van aprovar la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil, segons l’Ordre TSF/115/2018 i la Resolució TSF/1556/2021.

Tenint en compte que la convocatòria juntament amb les bases del procés selectiu van ser publicades al taulell d’edictes electrònic (e-tauler) i físic de la corporació, a la web municipal així com en el BOPL núm.156 de data 13/08/2021, essent el dijous 2 de setembre de 2021 l’últim dia per a presentació d’instàncies.

Fonaments de dret
L’art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així com l’ordre d’actuació dels aspirants.

L’apartat cinquè de les bases que regeixen aquest procés de selecció.
Art. 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 53 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

Resolució:
Vist tot l’exposat, i en ús de les competències que m’atorga la normativa vigent, RESOLC:
1. Aprovar PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos i exclosos per participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusió.
a. ASPIRANTS ADMESOS, amb indicació de l’acreditació o no del nivell de català requerit:
Nom i cognoms Prova de català (C1)
Sara Barea Paucirerol EXEMPT/A
b. ASPIRANTS EXCLOSOS, amb indicació del motiu de l’exclusió provisional: Cap.
2. Fer pública la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu:
PRESIDENT/A: Sra. Núria Castellà Gou, secretària interventora acctal de l’Ajuntament de Torà
VOCALS: Sra. Lourdes Sensarrich Roset, tècnica de joventut del Consell Comarcal de la Segarra
Sra. Concepció Felip Poca, funcionària de l’Ajuntament de Torà
SECRETÀRIA: La figura del/la secretari/a recaurà en un/a dels/les vocals.

Davant d’un supòsit de suplència, recusació i/o abstenció d’algun membre del tribunal serà cobert per la directora de la llar d’infants municipal “El Jardí” la Sra. Carme Santamaria Cots.

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).

3. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva publicació al tauler electrònic de la corporació.

4. Fins les 14:00 h del dia 8 de setembre de 2021, els/les aspirants podran formular davant del/la president/a del tribunal les reclamacions adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió, així com l’esmena de la documentació . En cas de transcórrer l’esmentat termini i no haver- se’n presentat cap, la llista provisional d’admesos i exclosos esdevindrà definitiva.

5. El tribunal qualificador s’ha de constituir el dia 9/09/2021 a les 12:30 hores a les oficines municipals de l’Ajuntament de Torà ( Plaça del Vall, 1), un cop constituït es procedirà a realitzar la valoració de mèrits dels aspirants/es admesos/es.

6. Convocar als membres del tribunal i al personal aspirant admès/sos i fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització de l’entrevista prevista a l’apartat 8 de les bases.
Nom i cognoms Data entrevista Lloc Hora
Sara Barea Paucirerol 09/09/2021 13:30 Ajuntament de Torà

7. Comunicar a l’aspirant que una vegada el Tribunal tingui les puntuacions les publicarà al taulell d’edictes de la seu electrònica( l’e-tauler) ubicat a la pàgina web municipal, www.tora.cat

8. D’acord amb allò regular a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.

Torà, 3 de setembre de 2021
L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu

La secretària interventora acctal,
Núria Castellà Gou

Llista provisional d'admesos i exclosos per la contactació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil 2021 - Torà
Llista provisional d'admesos i exclosos per la contactació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil 2021
Foto: AjTora
Llista provisional d'admesos i exclosos per la contactació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil 2021 - Torà
Llista provisional d'admesos i exclosos per la contactació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil 2021
Foto: AjTora

Adjunts:   153_2021-SIG.pdfEtiquetes: procés selectiu joves en pràctiques torà

Ho vols compartir?