Govern municipal divendres, 10 de Setembre de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria Ple ordinari


<< Tornar     
cartell Convocatòria Ple ordinari
cartell Convocatòria Ple ordinari Foto: AjTora

El divendres 10 de setembre de 2021, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors ( 2 de juliol de 2021 )

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació de les festes locals de Torà i dels pobles del municipi per l'any 2022.
3.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la “Base 34. Règim de les subvencions” de les bases d’execució del pressupost de l’any 2021
5.- Aprovació, si s’escau, la 3a modificació de pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari
6.- Aprovació, si s’escau, la 4a modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit.

II. PART DE CONTROL l FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
8.- Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 per Resolució d’alcaldia.
9.- Dació en compte del grau de compliment dels criteris previstos en la disposició addicional setzena del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles.
10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 31/05/2021, 30/06/2021.
11.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre 2021.
12.- Donar resposta a les preguntes formulades per escrit pel grup municipal de Junts per Torà.
13.- Informes d’alcaldia.
14.- Precs i preguntes.

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 7 de setembre de 2021

cartell Convocatòria Ple ordinari - Torà
cartell Convocatòria Ple ordinari
Foto: AjTora


Etiquetes: ple ordinari torà

Ho vols compartir?