Agricultura dijous, 16 de Febrer de 2012 Autor: editor

Els tràmits per aprovar noves construccions per a activitats agràries seran més senzills


<< Tornar     

La proposta del sindicat Unió de Pagesos ha sigut aprovada avui pel Parlament català.

Les noves construccions podran ser tramitades de forma més àgil
Les noves construccions podran ser tramitades de forma més àgil Foto: Ramon Sunyer

L'organització agrària Unió de Pagesos (UP) ha aconseguit que la seva proposta de simplificació dels tràmits per a l'aprovació de projectes de noves construccions destinades a activitats agrí­coles o ramaderes sigui aprovada avui pel Parlament català, dins de la modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.€¨€¨Els projectes relatius a activitats ramaderes preexistents només queden subjectes a llicència municipal en el cas que no incrementin la capacitat productiva de les instal·lacions i només comportin obres per adaptar-se a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia, com és el cas del benestar animal.

A més, al text refós de la Llei d'urbanisme s'ha incorporat una disposició addicional que estableix que el Govern, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la llei, ha d'iniciar els treballs per elaborar el Pla territorial sectorial agrari, reclamat des de fa anys per Unió de Pagesos. La finalitat d'aquest pla és territorialitzar totes les necessitats i els dèficits del sector agrari: protegir i promoure el sòl per a usos agraris, amb la definició dels espais d'interès agrari; resoldre els problemes de les explotacions ramaderes respecte a la normativa de benestar animal, o altres normes sectorials quan hagi problemes amb els plans d'ordenació urbaní­stica municipal que posen traves a l'increment de superfí­cie construïda de les edificacions agràries, prohibint directament l'ampliació de granges o magatzems, o limitant la superfí­cie d'ocupació en la planta o de sostre total.
Unió de Pagesos també demana al Govern català que fins que no s'aprovi aquest Pla territorial sectorial agrari protegeixi i promogui el sòl per a usos agraris per tal d'incrementar la capacitat de producció alimentària a Catalunya, garantint l'existència d'una quantitat suficient de sòl agrí­cola de qualitat i, com a conseqüència, racionalitzar l'ocupació del sòl per a usos industrials o per a infraestructures.

A més, tenint en compte que ahir també es va aprovar una nova figura urbaní­stica, els Plans especials autònoms, que han de permetre facilitar la implantació de projectes d'interès públic en sòl no urbanitzable, el sindicat també demana a l'administració que aquesta figura no s'aprofiti per esquitxar el territori d'activitats alienes al sòl rural i a l'activitat agrària.

D'altra banda, amb la modificació del text refós de la Llei d'urbanisme en el sòl no urbanitzable es permetrà reconstruir i rehabilitar, a més de masies i cases rurals com fins ara, altres construccions que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques, i rehabilitar les construccions rurals en desús per corregir-ne l'impacte ambiental o paisatgí­stic negatiu. El text recull la proposta d'Unió de Pagesos segons la qual els usos d'aquestes construccions reconstruïdes o rehabilitades han de ser compatibles amb les activitats agràries implantades en l'entorn immediat respectiu.

En cas que la reconstrucció o rehabilitació projectada sigui susceptible de pertorbar el funcionament normal de les explotacions agràries existents en l'entorn immediat, l'ajuntament haurà de sol·licitar un informe al departament d'Agricultura sobre les eventuals mesures que s'han d'incloure en el projecte tramitat per a compatibilitzar-lo amb aquestes explotacions.

Detall d'una granja porcina -
Detall d'una granja porcina


Etiquetes: pagesos polí­tica economia unió de pagesos

Ho vols compartir?