dimecres, 18 de Novembre de 2015 Autor: AjTora

Edicte d'aprovació inicial memòria valorada


<< Tornar     

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torà en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre de
2015, va prendre el següent acord:
1r. Aprovar inicialment la memòria tècnica Valorada “Actuacions en matèria de Gestió forestal sostenible al
municipi de Torà. Any 2015” elaborada per l’Àrea tècnica i territorial del Consell Comarcal de la Segarra,
amb un pressupost per contracta de 36.127,58 €.
2n. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació
d’anuncis en el BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de què qualsevol interessat pugui presentar
al·legacions.
3r. Publicar aquest acord en la web municipal.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a
definitiu.
Torà, 13 de novembre de 2015
L’alcalde, Magí Coscollola Andreu


Adjunts:   edicte-exposicio-publica-mrmoria-valorada-(1).pdfEtiquetes: edictes torà

Ho vols compartir?