dilluns, 1 de Febrer de 2016

Exposició pública llicència urbanística 'Cal Miralles' de Sant Serni


<< Tornar     

AJUNTAMENT DE TORÀ

Exposició pública llicència urbanística

EDICTE
Sol∙licitada per la Sra. Ma. Dolors Casas i Pons, llicència urbanística relativa a paratge “Finca Miralles”, polígon 8, parcel∙la 36 –Instal∙lació d’explotació porcina d’engreix– 1.000 places – (amb la corresponent instal∙lació del subministre d’aigua i electricitat), tramitantse en aquest Ajuntament l’oportú expedient.
D’acord amb el que disposa l’article 49.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, consolidat amb les modificacions establertes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, l’expedient ha d’estar sotmès a informació pública durant el termini de 20 dies, a l’efecte d’examen i presentació d’al∙legacions, si és el cas.
L’expedient es pot consultar a les dependències d’aquest Ajuntament en horari d’oficina, de dilluns a divendres, de 11:00 a 14:00 hores.

Torà, 21 de gener de 2016

L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu


Adjunts:   edicte-LLICENCIA-URBANISITCA.pdfEtiquetes: edictes torà

Ho vols compartir?