divendres, 12 de Febrer de 2016 Autor: AjTora

Ordenança reguladora de transparència i administració electrònica


<< Tornar     
cartell Ordenança reguladora de transparència i administració electrònica
cartell Ordenança reguladora de transparència i administració electrònica

L'Ajuntament de Torà en sessió plenària ordinària realitzada el 5 de febrer de 2016, va aprovar:
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de Transparència i Administració Electrònica de l'Ajuntament de Torà.
Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació al BOPL, DOGC, web i tauler d'anuncis del l'ajuntament i en un mitjà de comunicació escrita diària. Fer l'advertiment que si no és objecte de reclamacions o al·legacions durant el termini abans esmentat, es
considerarà aprovat definitivament.
Tercer. Aprovat definitivament l'expedient es trametrà l'acord d'aprovació definitiu i còpia íntegra del text aprovat a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, i transcorreguts quinze dies des de la tramesa, es procedirà a publicar el text íntegre de l'Ordenança al BOPL i un de referència al DOGC.
La qual cosa es fa púbica de conformitat amb el que disposa l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, els articles 49.b, 65.2, 70 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, els articles 63.2 i 66 del Decret 179/1995, Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Torà, 12 de febrer de 2015

Magí Coscollola Andreu
Alcalde
(16.046.103)


Adjunts:   2016-03-13_edicte-dogc.pdfEtiquetes: edictes torà

Ho vols compartir?