divendres, 12 de Febrer de 2016 Autor: AjTora

Aprovació inicial d’una Memòria tècnica valorada


<< Tornar     
Danys per l'aigüat del dia 2 de Novembre 2015
Danys per l'aigüat del dia 2 de Novembre 2015 Foto: Jordi Freixes

En sessió Plenària ordinària, de data 5 de febrer de 2016, l’Ajuntament de Torà va aprovar inicialment la Memòria tècnica valorada: Arranjament dels danys produïts per l’aiguat del 2 de novembre de 2015 al municipi de Torà, elaborada per l’Àrea Tècnica i Territorial del Consell Comarcal de la Segarra, amb un pressupost per contracta de 131.694,48 euros (Iva inclòs).
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al∙legacions o reclamacions que consideri escaients.
En el cas que no es presentin al∙legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a
definitiu.

Torà, 12 de febrer de 2016

L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu


Adjunts:   2016-03-13_edicte-MEMORIA-TECNICA-VALORADA.pdfEtiquetes: edictes torà

Ho vols compartir?