Govern municipal dimecres, 15 de Setembre de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021


<< Tornar     

El termini de presentació d’instàncies finalitza el dimecres 22 de setembre

Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021
Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2021 Foto: AjTora

Edicte d’aprovació amb caràcter urgent la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/1556/2021

Es fa públic que per Resolució d’Alcaldia núm. 159/2021 de data 15/09/21021 s’han aprovat amb caràcter urgent la convocatòria i les bases específiques que han de regular el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021, amb caràcter laboral temporal per un període de 6 mesos per una plaça d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament de Torà i la corresponent convocatòria. La part resolutiva de l’esmentada resolució disposa:

“1. Aprovar amb caràcter urgent les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021, amb caràcter laboral temporal -per un període de 6 mesos- una plaça d’auxiliar administratiu/va per donar suport a secretaria intervenció en les àrees d’àmbit: jurídic, econòmic així com de serveis generals de l’Ajuntament de Torà.

2. Convocar amb caràcter urgent i de forma simultània el concurs de mèrits per a la provisió de l’esmentada plaça, atesa la urgència de la mateixa per poder donar compliment al calendari de la subvenció, s’estableix com a últim dia per a la presentació d’instàncies el dimecres 22/09/2021 inclòs.

3. Disposar la publicació íntegra de les bases a l’e-tauler de la seu electrònica i a la pàgina web de la corporació www.tora.cat; la resta dels anuncis es faran públics al tauler d’edictes físic i l’electrònic de la corporació, ubicat a la web de l’Ajuntament, https://www.seu-e.cat/web/tora/.”

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament de Torà, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida o, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Torà, 15 de setembre de 2021
L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu

Documents
convocatòria auxiliar adm i bases PGJ_2021
instància2Etiquetes: procés selectiu joves en pràctiques torà

Ho vols compartir?