Polí­tica divendres, 22 de Març de 2002 Autor: CUP

Bases d'execució del pressupost


<< Tornar     

(Document presentat al registre de l'Ajuntament el mateix divendres 22)

Atès que en les sessions plenàries ordinàries d'aquest
Ajuntament de 31 de març de 2000 i 30 de març de 2001 es dugueren a terme les aprovacions inicials dels pressupostos municipals, i de les corresponents bases d'execució del pressupostos, per als exercicis respectius. Tenint en compte, també, que el pressupost municipal per a l'exercici 2002 resta pendent d'aprovació, fet que prorroga el pressupost de l'exercici anterior, el grup municipal de la CUP preveia que l'ordre del dia del ple ordinari corresponent al mes de març de 2002 inclouria, també, l'aprovació del pressupost municipal per a aquest exercici.

Al no incloure's aquest tema en l'Ordre del dia del Ple de 22 de març de 2002, i donat que el nostre grup municipal preveia presentar diverses esmenes a les Bases d'execució del pressupost, en el supòsit de que aquestes fossin similars a les de l'exercici anterior;


El Grup Municipal de la CUP proposa incloure per procediment d'urgència la següent Proposta de modificació de les Bases d'execució del pressupost.Les modificacions o esmenes es fan respecte al redactat de les Bases d'execució del Pressupost per a l'exercici 2001 i proposem que siguin vigents a partir de la seva aprovació i per a tot l'exercici 2002.

Esmena 1a.

BASE 9ena, Normes per a la disposició de despeses. 1. Al President de la Corporació.
Canviar el redactat actual de l'apartat b) que diu €œLes despeses precises per a la contractació d'obres, serveis i subministraments, s'atendrà a la legislació vigent en la matèria d'acord amb l'article 21, lletres ñ), o), p) de la llei 7/85 , de 2 d'abril Reguladora de les bases de règim local i l'article 141, lletra g) del text refós de la llei de contractes de les administracions públiques.€
pel següent:

b) Les despeses precises per a la contractació d'obres, serveis i subministraments, sempre que no superin el 0,5% del pressupost ordinari.


Comentari:
í‰s la modificació més important de les presentades. Fins el 2000 l'alcaldessa podia contractar obres i serveis de fins al 5% del pressupost ordinari. El 2001 van apujar-li fins al 10% (que és el màxim que permet la llei). Amb l'aprovació d'aquesta modificació se li DIVIDEIX PER 20 la seva disposició de despeses.


Votació.
5 vots a favor (entre ells els tres de la CUP) i 4 en contra (entre ells, lògicament,
el de l'alcaldessa).

Esmena 2a.
BASE 9ena, Normes per a la disposició de despeses. 2. Al Ple

Afegir un altre apartat (d):

d) les ajudes i subvencions a persones i entitats privades.


Comentari:

Les Bases d'execució no explicitaven a qui corresponia atorgar subvencions.
Aquest fet permetia a l'alcaldessa concedir-ne al marge (i a vegades fins
i tot en contra) de l'opinió majoritària del consistori.


Votació:
Sorprenentment, aprovada per unanimitat.

Esmena 3.

BASE 13ena.

Al final del primer paràgraf, referent a que €œla intervenció formarà mensualment relació duplicada de factures que hagin de ser sotmeses a l'aprovació de l'Ajuntament o de l'Alcalde....€,
afegir-hi:

€œTots els regidors i regidores que ho sol·licitin rebran mensualment
còpies de l'esmentada relació de factures€.


Comentari:

Pretén garantir el dret (molts cops obstaculitzat) d'accés a la informació de la totalitat de membres de l'ajuntament.


Votació:
5 a favor i 4 en contra (exactament els mateixos de l'esmena 1)


Esmena 4.
BASE 16ena.

Canviar el redactat actual pel següent:

En cas de catàstrofes o infortunis públics o de greu ric dels mateixos, i tenint en compte la condició de reintegrables de les despeses per subministrament o bagatges a institucions i persones que hi tinguin dret, i els d'allotjaments o estances i manutenció de la força pública que temporalment fos necessari destinar a aquesta localitat, s'entendran ampliats els crèdits pressupostaris corresponents en la quantia necessària per al pagament de les esmentades atencions.


Comentari:

El redactat anterior no només s'oblidava de condicionar aquestes despeses a situacions d'emergència, sinó que esmentava €œla manutenció de la força pública que accidentalment o permanentment es destinés a aquesta localitat€ i fins i tot parlava de €œsubministraments a l'exèrcit€, fet totalment impropi d'una institució
catalana i democràtica com volem que sigui l'ajuntament del nostre poble.


Votació:

5 a favor i 4 en contra (idèntica a la de les esmenes 1 i 2).Etiquetes: ajuntament pressupostos

Ho vols compartir?


dimecres, 19 de Juny de 2024
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Àlbums destacats

Democràcia real
Democràcia real
16 Fotos
Eleccions
Eleccions
31 Fotos