Polí­tica dilluns, 2 de Desembre de 2002 Autor: CUP

CONSELL MUNICIPAL D'ACTUACIÓ TERRITORIAL


<< Tornar     

Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal de la CUP per a incloure a l'ordre del dia de la sessió plenària ordinària de 29 de novembre de 2002.

CREACIÓ D'UN CONSELL MUNICIPAL D'ACTUACIÓ TERRITORIAL.


Exposició de motius:

Atesa la considerable extensió del terme municipal de Torà i el fet que la major part del territori estigui habitat formant petits nuclis de població disseminada fa que al nostre municipi l'estat de la xarxa de camins rurals i d'ús agrari tingui una significació major a la d'altres municipis d'extensió i poblament diferents.

D'altra banda, les situacions de desigualtat que es donen en diferents zones del Terme Municipal, tant demogràfiques (amb al voltant del 90% de la població concentrada a la vila de Torà i amb una tendència al despoblament de tots els altres nuclis) com referents a l'activitat econòmica (en la major part del Terme Municipal basada quasi exclusivament en sector agrí­cola i ramader) fan que la importància dels camins de les diferents zones del municipi no es correspongui amb un major o menor nombre d'habitants de cada zona.


Les caracterí­stiques esmentades, referents a l'extensió territorial i la distribució demogràfica i de l'activitat econòmica, també han comportat un situació de desigualtat manifesta en altres serveis públics (aigua corrent, electricitat, telefonia), que els i les habitants de les masies o dels nuclis de població més petits sovint han hagut de patir uns serveis de qualitat inferior (o, directament, la manca d'aquests).

Per tant, com que en aquests temes entenem que s'han de tenir més en compte les qüestions de caire territorial que les de caire demogràfic, i per tal de fer un seguiment permanent i més efectiu de les necessitats d'actuació que, des de l'administració local o des d'altres àmbits, cal fer per garantir l'existència de les infrastructures necessàries arreu del terme municipal.

Proposem que aquest Ajuntament acordi:

1- Impulsar la creació d'un Consell Municipal d'Actuació Territorial (per abreujar CONSELL TERRITORIAL) sota els següents criteris:

Composició:

8 representants territorials (un per l'Aguda, un per Claret, un per Cellers, un per Fontanet i Puig-redon, un per Llanera, un per Sant Serni, un per Torà i un per Vallferosa) escollits per cada nucli en assemblea popular, oberta a la participació de tots els veïns i veïnes majors de setze anys.

1 representant de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF).

Representants dels diferents Grups Municipals de l'Ajuntament de Torà (representació proporcional al nombre total de regidors/-es que tingui cada grup).

Funcions:

El Consell Territorial tindrà com a funcions principals:

-Informar de l'estat de les diferents infrastructures d'àmbit territorial (camins rurals, agrí­coles i forestals, xarxes de distribució d'aigua, electricitat, telecomunicacions, etc.) que afectin els petits nuclis de població, les cases aïllades i les instal·lacions agrí­coles i ramaderes del municipi, formular propostes per a la seva millora i establir quines han de ser les actuacions prioritàries en cada moment.

-Presentar propostes al Ple de l'Ajuntament, referents a qualsevol dels temes abans esmentats.

-Fer funcions de Comissió de Seguiment de les diferents obres que es duguin a terme en els àmbits esmentats.

-Gestionar material cedit per l'Ajuntament, o per altres administracions i entitats, referent als temes esmentats (maquinària per al manteniment de camins, etc.)

-Qualsevol altra atribució que en el seu moment s'acordi delegar per part de l'òrgan competent, prèvia aprovació pel Ple de l'Ajuntament i pel propi Consell.

2- Fer públic aquest acord per tal de que les persones interessades en aquest tema puguin participar en el procés de constitució de l'esmentat Consell Territorial..

El Portaveu de la CUP
Josep A. VILALTA

Etiquetes: ajuntament plenaris

Ho vols compartir?


dissabte, 30 de Setembre de 2023
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Àlbums destacats

Democràcia real
Democràcia real
16 Fotos
Eleccions
Eleccions
31 Fotos