Incendi del 98 dijous, 6 de Agost de 1998 Autor: editor

El Parlament exgeix 15.000 milions per als boscos i un nou pla de grans incendis


<< Tornar     

CiU pacta amb el PP a canvi del vot dels diputats populars contra la reprovacií› del conseller Francesc Xavier Marimon.\r\n\r\nLa segon i darrera sessií› plen€¡ria sobre l'incendi es va tancar amb el vot un€¡nim de tots els grups parlamentaris a favor d'una inversií› obligatíšria de 15.000 milions de pessetes en els propers cinc anys per salvar els boscos d'un nou desastre i per reparar els danys causats pel foc i amb el compromíŒs de CiU de donar un gir, amb un nou pla, a la seva políŒtica d'extincií› de grans incendis. TambÈ s'aprov€¡ un paquet de 57 propostes del PP que inclouen ajudes no quantificades pels afectats, incentius fiscals per als propietaris dels boscos afectats i millores per a les ADF o els bombers, entre altres mesures que el diputat del PP, Josep Maria Fabregat, quantific€¡ en 15.000 milions addicionals.\r\n\r\nEl president de la Generalitat, Jordi Pujol, no va precissar desprÈs del ple si aquesta quantia es correspon amb la previsií› del Govern, i es va limitar a recordar que la Ë™nica resolucií› del PP que inclou una quantificacií› concreta Ès la referent als 15.000 milions en políŒtica forestal i reparacií› dels danys.\r\n\r\nEn total el Parlament aprov€¡ 90 de les 200 iniciatives presentades pels diferents grups parlamentaris: les 57 del PP, 13 de l'oposicií› i 20 de CiU. L'acord entre CiU i PP fou interpretat per Ramon Vilalta, diputat del PSC, com un brindis al sol, carregat de bones intencions períš difíŒcil d'aplicar i que era el preu pagat per CiU per evitar la reprovacií› de la seva políŒtica. No es tracta de fer lleis o plans, ni ha prou amb complir les resolucions adoptades pel Parlament. \r\n\r\nERC recrimin€¡ al Govern que ha creat una sensacií› general de mal rotllo, mentres que IC-EV insistií› en la idea de quí‹ el primer Ès complir amb el que hi ha i saldar deutes. El sindicat agrari Unií› de Pagesos critic€¡ que les resolucions aprovades tenen uns plantejaments molt ambigus i poc concrets i es lament€¡ que no prosperessin propostes com les de donar suport als afectats en la comercialitzacií› de la fusta cremada i la de refinaníament de l'1% dels crí‹dits existents en la zona afectada. Les ADF del Solsoní‹s tambÈ van doldre's de la no concessií› d'un aval als afectats per a gestionar la venda de la fusta cremada. Institut Agrari Catal€¡ de Sant Isidre, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Consorci Forestal de Catalunya, van insistir en la necessitat de prendre mesures de prevencií› de l'erosií› en zones afectades per l'incendi.\r\nFont: La Vanguardia Etiquetes: incendis parlament mesures

Ho vols compartir?